P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.02.2018 - 19:58 CET Přihlášení uživatele

Základní škola > Školní poradenské pracoviště > Speciální pedagog

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Integrace

Co je integrace

 

 

Integrace

 

Pokud má Vaše dítě specifické poruchy učení nebo chování závažnějšího stupně, je možné, že Vám bude psychologem nebo speciálním pedagogem v poradně navrženo, aby bylo Vaše dítě tzv. integrováno. Forma integrace může být buď individuální, nebo skupinová. Ne všechny děti, u kterých byla diagnostikována porucha učení, mají nárok na integraci. Integrace se vždy posuzuje u každého jednotlivého klienta individuálně.

1) Individuální integrace znamená, že Vaše dítě bude dál docházet do běžné třídy ve škole, kde bylo doposud vzděláváno, jeho poruchy učení nebo chování by, ale měly být ve větší míře zohledněny. Toto zohlednění by mělo být popsáno v Individuálním vzdělávacím plánu (dále jen IVP). V IVP by měly být zohledněny specifické vzdělávací potřeby Vašeho dítěte rámci aktuálních podmínek konkrétní školy, ve které se dítě vzdělává. Škola by v rámci svých možností měla Vašemu dítěti nabídnout individuální nebo skupinovou speciálně-pedagogickou péči. Po vypracování IVP se na Vás škola obrátí k odsouhlasení obsahu plánu. IVP by měl být zpravidla do jednoho měsíce nejen vypracován, ale také realizován. Realizátory procesu IVP žáka jsou učitel-metodik ŠVP a učitelé, kteří plán vytvářejí (tj. na 1. stupni ZŠ třídní učitel a na 2. stupni učitelé daných předmětů (oborů), ve kterých je žák vzděláván formou IVP). Odpovědnost za kvalitu zpracování IVP má ředitel školy. Jak již bylo zmíněno výše, IVP je doporučován žákům se závažnějšími specifickými vývojovými poruchami učení, proto je velmi důležitá spolupráce žáka, rodiny a školy. Škola by měla IVP s PPP dvakrát ročně konzultovat. IVP by měl mít platnost na jeden školní rok.

2) Skupinová integrace znamená, že Vaše dítě bude docházet do třídy pro žáky se specifickými poruchami učení (dříve se používal termín dyslektická třída) nebo chování. Tyto třídy jsou zřízeny jen na některých základních školách.


 

 

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)