Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Návrat prvního stupně do školy

 • Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 5. května v 12:55

Výuka prvního stupně od 25. 5. 2020

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 17. 5. 2020

 

Způsob vyjádření zájmu v případě žáků 1. stupně - rodič oznámí TU na el. ŽK

 1. mám zájem pouze o dopolední školní aktivity
 2. mám zájem o dopolední i odpolední školní aktivity do (doplňte) hodin.
 3. mám zájem o stravování v těchto dnech: (vypište)

 

Vážení rodiče,

seznamte se prosím s dokumentem pro základní školy „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Tento dokument je pro školu závazný a obsahuje nejdůležitější informace.

Aktuálně je pro školu velmi obtížné přesně popsat organizaci školních vzdělávacích aktivit pro jednotlivé  skupiny žáků, protože předem neznáme jejich počet. Uvádíme zde pouze základní pravidla, která budou určovat charakter činnosti školy po 25. 5. 2020.

Jakmile dostaneme informace od rodičů do 17. 5. 2020, upřesníme organizaci jednotlivých skupin, tj. umístění, vyučující, …

Souběžně s realizovanými aktivitami ve škole bude nadále realizováno domácí vzdělávání. Aktivity ve škole a domácí vzdělávání jsou v souladu.

 

Provozní doba školy pro 1. stupeň

Dopolední část aktivit ve škole: dle rozvrhu max do 12:00

Odpolední část aktivit ve škole: 12:00 – 16:00        

 

Hygienická opatření

V souladu s dokumentem "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Povinnost mít roušku – každý žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Skupina, která společně absolvuje dopolední ev. odpolední blok, je umístěna ve stejné třídě, nestýká se s ostatními vyučujícími ani žáky. Vstup do školy umožněn pouze žákům s vyplněným čestným prohlášením a zaměstnancům školy. Nutnost dodržovat předepsané rozestupy ve třídě i na chodbě.

Školní stravování

Dle počtu žáků a personálu bude zvolena jedna z variant stravování. Při stravování ve ŠJ žák nemůže docházet sám, ale pouze ve své skupině a v určeném čase. Problematika převádění žáků a dodržováním předepsaných  2 metrových (1,5 m) rozestupů. Žák  má nárok na oběd pouze v den, kdy je přítomen ve škole, dále dle vyhlášky o školním stravování.

 O způsobech předávání žáků a  vyzvedávání žáků (1. stupeň),  omlouvání žáků

Vstup skupiny žáků do školy na výzvu zaměstnance školy ve stanovenou dobu (od 7:45 -7:55). Rodič si žáka vyzvedává osobně ve stanovenou dobu nebo žák odchází sám. O možnosti odchodu žáka ze školy bez doprovodu informuje rodič třídního učitele zápisem do el. ŽK. Omlouvání žáka se řídí školním řádem. Vede se evidence docházky žáků.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané čestné prohlášení (viz příloha), které obsahuje:

- seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Odkaz na dokumenty na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

Dopolední část aktivit ve škole (1. stupeň)

 • zajistí vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
 • aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků a jsou neměnné do 30. 6. 2020, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
 • skupiny budou dále vytvářeny tak, aby žáci, kteří budou zůstávat na odpolední aktivity, byli spolu, obdobně aby byli spolu žáci, kteří nemají zájem o stravování, atd.
 • žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, sešity, pracovní sešity a učebnice, přezůvky
 • aktivity zajišťují učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga
 • každodenní pravidelná činnost
 • výuka TV se nerealizuje, vše v budově nebo na pozemku školy, omezený pohyb ve společných prostorách a na toaletách
 • ranní družina není

Odpolední část aktivit ve škole (1. stupeň)

 • zajistí zájmové vzdělávání žáků, odpočinkové činnosti
 • stejná skupina žáků jako dopoledne, skupina bude ve stejné třídě jako dopoledne
 • nejsou možné vycházky

Poznámka: Bude-li zájem o dopolední aktivity přesahovat organizační a personální možnosti školy, bude rozhodnuto o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců a podle následujících kritérií:

do dopoledního bloku aktivit budou žáci přijímáni postupně od nejnižšího ročníku až do naplnění možných kapacit pro 15-členné skupiny

 • v rámci ročníku rozhoduje věk od nejmladšího
 • zohledněni budou žáci rodičů záchranných a bezpečnostních složek – info třídnímu učiteli

do odpoledního bloku aktivit budou přednostně přijímáni žáci ŠD

 • dále žáci od nejnižšího ročníku do naplnění kapacit
 • zohledněni budou žáci rodičů záchranných a bezpečnostních složek

 

Mgr. Milena Kyzourová, 5. 5. 2020 

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)